مسافرت Diana به استرالیا در سال 1983 و kate در فرودگاه آمریکای شمالی در سال 2011


diana در کریسمس 1993 و Kate در مراسم رژه پادشاه در آکادمی نظامی سلطنتی در سال 2006


مراسم ازدواج Diana در سال 1981 و مراسم ازدواح Kate در سال 2011


Diana در تور سلطنتی در نیوزیلند در سال 1983 و Kate در اولین سخنرانی عمومی خود در سال 2012


Diana در مراسم کن 1987 و Kate در مراسم Bafta در سال 2011 


Diana در مراسم رژه در سال 1987 و Kate در بازدید از پارک  Bletch در سال 2014 


Diana یک روز بعد از تولد William در سال 1982 و Kate یک روز بعد از تولد George در سال 2013 


Diana در فرودگار آبردین اسکاتلند در سال 1985 و Kate در روز پایانی تور سلطنتی استرالیا و نیوزیلند در سال 2014

منبع : seemorgh.com